feng zhiqiang

In our school we use GM Feng Zhiqiang”s fajin as our training template.

冯志强宗师发力2001 Feng Zhiqiang Fajin