Locations : Weifang, China

Master Chen Zhonghua’s Chen Style Taijiquan Practical Method in Weifang, Shandong, China. Zhao Zhidong: Email:sdcy1015@126.com Phone:1 (897) 510-8366 |陈中华老师传承的陈式太极拳实用拳法在中国山东潍坊市。赵治东:邮件:sdcy1015@126.com 电话:1 (897) 510-8366

Zhao Zhidong: Email:sdcy1015@126.com Phone:1 (897) 510-8366